Català: (En español más abajo)

En alemany hi ha dos verb: “verstecken” i “verbergen” que són sinònims, però que tenen matisos que els diferencien:

1.- verstecken => amagar (o “sich verstecken” => amagar-se). Normalment es refereix a un objecte concret o a un mateix.

z.B. “Ich verstecke mich hinter dem Baum.” (= m’amago darrere l’arbre. )

2.- verbergen => amagar, ocultar. Normalment és un sentiment o alguna cosa abstracte, no palpable. Ara bé, aquest verb també el pots utilitzar per dir que amagues o ocultes alguna cosa de la visió d’algú altre.

z.B. “Die Familie verbirgt ein Geheimnis.” (= la família oculta un secret.)

 

Español:

En alemán hay dos verbos: “verstecken” y “verbergen” que son sinónimos, pero que tienen matices que los diferencian:

1.- verstecken => esconder ( o “sich verstecken” => esconderse). Normalmente se refiere a un objeto concreto o a uno mismo.

z.B. “Ich verstecke mich hinter dem Baum.” (= me escondo detrás del árbol.)

2.- verbergen => esconder, ocultar. Normalmente es un sentimiento o algo abstracto, no palpable. Pero este verbo también lo puedes utilizar para decir que escondes o ocultas algo de la visión de alguien.

z.B. “Die Familie verbirgt ein Geheimnis.” (= la familia oculta un secreto.)