NIVELLS D’ALEMANY (segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües) A1 A2                                                                                            (en anglès: KET) B1                                …